Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego gryzzabawke.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i szczegółowe warunki świadczenia sprzedaży prowadzonej przez Tomasza Pasich prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Pasich „Ingerdog”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Spacerowa 38, 55-080 Mokronos Górny, numer NIP: 8981261743, numer REGON: 932034598, adres poczty elektronicznej: sklep@gryzzabawke.pl numer telefonu: 601738094 za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym http://gryzzabawke.pl.

 

§ 2 Definicje pojęć użytych w regulaminie:

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz rejestracji - formularz umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie;

Formularz zamówienia - formularz pozwalający na złożenie Zamówienia w Sklepie;

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Klient/Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży;

Towar -produkty prezentowane w sklepie internetowym oznaczone jako „dostępne” w sklepie gryzzabawke.pl;

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

Sklep internetowy - sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://gryzzabawke.pl

Sprzedawca/Usługodawca – Tomasz Pasich prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Pasich „Ingerdog” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Spacerowa 38, 55-080 Mokronos Górny, numer NIP: 8981261743, numer REGON: 932034598, adres poczty elektronicznej: sklep@gryzzabawke.pl; numer telefonu: 601738094.

 

§ 3 Zamówienia

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto - zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Aby złożyć zamówienie, należy wykonać następujące czynności:

- wybrać produkt, który zamierzamy nabyć i zatwierdzić wybór klikając na ikonę „Do koszyka”,

- uzyskać dostęp do Konta (logowanie do Konta) lub w przypadku nieposiadania Konta dokonać rejestracji Konta klikając na ikonę „Zarejestruj się” lub dokonać zakupu bez rejestracji klikając na ikonę „Zamawiam”, a następnie „Złóż zamówienie”,

- w procesie zamawiania zostaje wyświetlona zawartość koszyka, w którym możemy dowolnie zarządzać jego zawartością, w szczególności możemy zwiększyć lub zmniejszyć ilość wybranego asortymentu lub całkowicie usunąć wybrany produkt z koszyka,

- wybrać sposób zapłaty za zamówiony towar oraz formę jego dostawy spośród możliwości wyszczególnionych na liście.

- w celu złożenia zamówienia kliknąć na ikonę „Potwierdzam zakup”.

5. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

6. W celu realizacji zamówienia Klient podaje pełne dane umożliwiające prawidłową wysyłkę towaru. W przypadku żądania wystawienia faktury VAT, konieczne jest również podanie drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@gryzzabawke.pl: imienia i nazwiska (nazwy firmy), adres wraz z kodem pocztowym, NIP oraz ewentualnie adres dostawy i telefon kontaktowy.

7. Koniecznym warunkiem dokonania zakupów w Sklepie internetowym jest akceptacja jego regulaminu.

 

§ 4 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji i wypełnienia Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Zarejestruj się”, jaka dostępna jest w górnym menu na stronie Sklepu i podać następujące dane:

- adres e-mail i hasło,

- kliknąć na ikonę „Zarejestruj się”.

2. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany przy rejestracji zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z kodem aktywacji. W celu zakończenia procedury związanej z rejestracją Konta, należy kliknąć w link aktywacyjny załączony w mailu. Założenie Konta możliwe jest również w trakcie składania zamówienia.

3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

4. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca. Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu, przy czym:

- Usługobiorca przesyła stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@gryzzabawke.pllub w formie pisemnej na adres: Tomasz Pasich „Ingerdog”,ul. Spacerowa 38, 55-080 Mokronos Górny,

- Usługodawca wysyła oświadczenie na adres poczty e-mail wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta.

5. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 

§ 5 Sposoby i terminy płatności za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

a/ Płatność przelewem na rachunek bankowy

Tomasz Pasich „Ingerdog”

ul. Spacerowa 38, 55-080 Mokronos Górny

Bank: Idea Bank SA

Numer rachunku: 12 1950 0001 2006 0020 7508 0001

b/ Płatności online

Karty płatnicze:

 • Visa

 • Visa Electron

 • MasterCard

 • MasterCard Electronic

 • Maestro

W przypadku skorzystania z opcji "Płatności Shoper" podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

W przypadku skorzystania z opcji "Dotpay" rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

c/ Pobranie pocztowe - płatność gotówką u kuriera przy odbiorze towaru,

2. W przypadku płatności przelewem, płatność należy uregulować w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności „pobranie pocztowe”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki z towarem i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 6 Sposoby, terminy i koszty dostawy

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem wybranego przewoźnika. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca wysyła towar w terminie do 2 dni roboczych, chyba, że w opisie danego produktu wskazano inny termin wysyłki. Całkowity czas dostawy uzależniony jest od czasu obsługi przesyłki przez wybraną firmę kurierską.

3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia. Sprzedawca w ramach promocji może udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu podczas składania zamówienia.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 7 pkt 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: sklep@gryzzabawke.pllub pisemnie na adres: Tomasz Pasich „Ingerdog”, ul. Spacerowa 38, 55-080 Mokronos Górny.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

- dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

- dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Tomasz Pasich „Ingerdog”, ul. Spacerowa 38, 55-080 Mokronos Górny.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

- w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

- w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

- w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

- zawartej w drodze aukcji publicznej,

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9 Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad.

3. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia

- żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

4. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć pisemnie na adres Sprzedawcy: w formie elektronicznej na adres: sklep@gryzzabawke.pl lub pisemnie na adres: Tomasz Pasich „Ingerdog”, ul. Spacerowa 38, 55-080 Mokronos Górny

5. W zawiadomieniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu poczty e-mail, numeru telefonu, dane dotyczące wadliwego towaru (nazwa towaru, data zakupu, opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego) oraz preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający.

 

§ 10 Dane osobowe

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym gryzzabawke.pl należącym do Tomasza Pasich prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą Tomasz Pasich „Ingerdog” z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Spacerowej 38 NIP: 8981261743 jest Tomasz Pasich.

2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: (1) świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika sklepu gryzzabawke.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (2) sprzedaży produktów oferowanych przez sklep gryzzabawke.pl- podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (3) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sklepu gryzzabawke.pl – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zamówienia w sklepie gryzzabawke.pl.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

5. Odbiorcami danych osobowych będą:

(1) Dream Commerce S.A. - dostawca oprogramowania sklepu internetowego gryzzabawke.pl,

(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów, – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz

(3) Dotpay S.A. - podmiot świadczący usługi płatności on-line,

(4) Blue Media S.A. - podmiot świadczący usługi płatności o-line

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów, bez względu na formę złożenia zamówienia.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień, które zostały przyjęte do realizacji.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.

 

 

 

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 1. Adresat: Tomasz Pasich „Ingerdog”, ul. Spacerowa 38, 55-080 Mokronos Górny, adres poczty elektronicznej: sklep@gryzzabawke.pl

 2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

 3. Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

 4. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 5. Adres konsumenta(-ów)

 6. Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 7. Data

(*) Niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl